Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Bilding (Kay) Ki Damaje 1

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Available Media

Script

Haitian Creole:

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik pou pwoteje’w le’w ou entre nan bilding (ou kay) ki domaje. Antre andedan bilding (kay) ki domaje yo pandan lajounen defason pou w ka wè si ta gen nenpòt danje. Lè wap netwaye, mete abiman sou ou ki pou pwoteje w, tankou gan, linèt pwoteksyon, ak bòt. Kouvri nen w ak bouch ou pou evite w respire pousyè. Fè atansyon lè wap deplase materyèl ak dekonm nan bilding (kay) yo – bagay yo ka bouje oswa tonbe, e sa ka andomaje w. Soti nan bilding (kay) la imedyatman si w tande bwi ki pa nòmal. Ti enfomasyon sa a ka sove la vi….pran anpil prekosyon.

Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. 	Social Media at CDC Emergency

Top